هاستینگ ویژه آلمان

هاستینگ ویژه آیریک روی سرور های پرسرعت هتزنر آلمان

Plan A - 50MB

هاست پر سرعت آلمان
وب سرور حرفه ایی LiteSpeed
فضای هاست = 50 مگابایت
ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
Addon Domain = 5
Subdomain = 10
E-mail Accounts = 10
فایروال حرفه ایی با امنیت بالا

Plan B - 100MB

هاست پر سرعت آلمان
وب سرور حرفه ایی LiteSpeed
فضای هاست = 100 مگابایت
ترافیک ماهانه = 6 گیگابایت
Addon Domain = 5
Subdomain = 10
E-mail Accounts = 10
فایروال حرفه ایی با امنیت بالا

Plan C - 500MB

هاست پر سرعت آلمان
وب سرور حرفه ایی LiteSpeed
فضای هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 10 گیگابایت
Addon Domain = 5
Subdomain = 10
E-mail Accounts = 10
فایروال حرفه ایی با امنیت بالا

Plan D - 1GB

هاست پر سرعت آلمان
وب سرور حرفه ایی LiteSpeed
فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 15 گیگابایت
Addon Domain = 5
Subdomain = 10
E-mail Accounts = 10
فایروال حرفه ایی با امنیت بالا

Plan E - 2GB

هاست پر سرعت آلمان
وب سرور حرفه ایی LiteSpeed
فضای هاست = 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت
Addon Domain = 5
Subdomain = 10
E-mail Accounts = 10
فایروال حرفه ایی با امنیت بالا

Plan F - 4GB

هاست پر سرعت آلمان
وب سرور حرفه ایی LiteSpeed
فضای هاست = 4 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 40 گیگابایت
Addon Domain = 5
Subdomain = 10
E-mail Accounts = 10
فایروال حرفه ایی با امنیت بالا

Plan G - 5GB

هاست پر سرعت آلمان
وب سرور حرفه ایی LiteSpeed
فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت
Addon Domain = 5
Subdomain = 10
E-mail Accounts = 10
فایروال حرفه ایی با امنیت بالا

Plan H - 8GB

هاست پر سرعت آلمان
وب سرور حرفه ایی LiteSpeed
فضای هاست = 8 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 80 گیگابایت
Addon Domain = 5
Subdomain = 10
E-mail Accounts = 10
فایروال حرفه ایی با امنیت بالا

Plan I - 10GB

هاست پر سرعت آلمان
وب سرور حرفه ایی LiteSpeed
فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 100 گیگابایت
Addon Domain = 5
Subdomain = 10
E-mail Accounts = 10
فایروال حرفه ایی با امنیت بالا